Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Pracovní poměr je základní způsob zaměstnávání. Zaměstnavatelé ale kromě zaměstnávání prostřednictvím toho na plnění některých úkolů sjednávat dohody mimo pracovní poměr. Tyto dohody jsou uzavírány s pracovníky, kteří nejsou zaměstnanci příslušné organizace, s tzv. externími spolupracovníky. Pro ty je to často výhodná možnost přivydělat si vedle svého základního pracovního poměru ještě další výdělek. Existují dva základní typy těchto dohod:

Dohoda o provedení práce se sjednává na provedení jednoho určitého pracovní úkolu. Dohoda vymezuje, co je obsahem práce, kdy pracovník práci dokončí a jaká mu za ni přísluší odměna. Předpokládaný rozsah této práce nesmí překročit 100 hodin.

Dohoda o pracovní činnosti se nesjednává na jednu konkrétní práci, ale na dlouhodobější provádění určité činnosti. Dohoda zpravidla vymezuje okruh prováděných činností, jejich rozsah (např. počtem hodin za týden) a sjednanou odměnu (např. uvedením její měsíční výše). Dohoda může být uzavřena obdobně jako pracovní poměr buď na dobu určitou s uvedením této doby nebo na dobu neurčitou (nemusí být uváděno). Tuto dohodu lze vypovědět s patnáctidenní výpovědní dobou.