Informační zdroje pro profesní orientaci a volbu povolání

V úřadech práce a v pedagogicko-psychologických poradnách jsou poradci a psychologové, kteří mají k dispozici různé psychodiagnostické testy, pomocí kterých se zjišťuje, pro které profesní směry a pro které studium má žák schopnosti a vlastnosti. Jinými slovy, pro co se hodí a pro co nikoliv. Vždy je ovšem třeba tyto výsledky brát s určitou rezervou a konzultovat je s poradci nebo psychology.

Podrobné popisy povolání najdete v regálech Informačních a poradenských středisek úřadů práce (IPS). Dalšími tištěnými informacemi o jednotlivých povoláních jsou letáky povolání. Pokud chcete práci v některém povolání shlédnout přímo “v akci”, jsou pro Vás v IPS k dispozici cca 10 až 12 minutové videoklipy o povoláních, které Vás seznámí s hlavními pracovními činnostmi tak, jak probíhají přímo v pracovním prostředí a umožní Vám tak udělat si představu o “atmosféře” pracoviště.

Vhodným prostředkem pro volbu povolání je program Průvodce světem povolání.

Vhodným prostředkem pro celkovou orientaci ve světě práce jsou charakteristiky zájmových oblastí volby povolání. Svět práce je zde rozdělen do padesáti oblastí členěných podle druhu pracoviště a charakteru práce. Jsou to pětistránkové materiály s jednotnou strukturou, vytištěné jsou umístěné v IPS, můžete si je však prostudovat nyní.

Nejpodrobnější a nejucelenější informace o obsahu jednotlivých povolání najdete v Integrovaném systému typových pozic (ISTP), který je volně přístupný na adrese www.istp.cz (typové pozice jsou podrobněji členěná povolání). ISTP má dvě základní části. Jednu část tvoří tzv. kartotéka typových pozic, druhou část tzv. analýza individuálního potenciálu a analýza způsobilosti. Kartotéka typových pozic obsahuje velmi podrobné informace o jednotlivých typových pozicích včetně kvalifikačních, osobnostních a zdravotních požadavků. Analýza individuálního potenciálu posuzuje podle zadaných údajů uživatele jeho způsobilost pro vykonávání jednotlivých typových pozic.

Pro volbu povolání je také důležité vědět, jaká je o pracovníky zvolených povolání či profesních směrů poptávka ze strany zaměstnavatelů, odborněji řečeno, jaká je situace na trhu práce.

Výstupy z různých analýz trhu práce lze nalézt také na webových stránkách zejména:

Kromě současné situace na trhu práce je důležité sledovat i obecné celosvětové trendy trhu práce – viz základní výčet.