Koho chtějí zaměstnavatelé

Uchazeč by měl nejprve zhodnotit svou situaci a ujasnit si:

 • Jaké má vzdělání, vědomosti, dovednosti (např. vyučení v oboru, maturita, znalost cizích jazyků, absolvování různých odborných kurzů, stáží apod.).

 • Zda hledá obdobnou práci, kterou vykonával ve svém posledním zaměstnání, nebo zda hodlá profesi změnit.

 • Zda se v profesi, kterou by chtěl vykonávat, uplatní na trhu práce.

 • Jaké jsou nároky uvažované profese, tzn. potřebné vzdělání, osobnostní a zdravotní předpoklady, pracovní podmínky a prostředí (např. práce venku, v uzavřené místnosti, ve znečištěném prostředí, ve výškách, v noci, práce na směny, nutnost dojíždění do zaměstnání, střídání místa výkonu práce podle potřeb zaměstnavatele apod.).

 • Jaké profesní cíle si může a chce stanovit.

Požadavky zaměstnavatelů, klíčové kompetence

Pokud se uchazeč o zaměstnání připravuje na pohovor se zaměstnavatelem, měl by znát nejčastější požadavky, které kromě konkrétní kvalifikace zahrnují i určitý osobnostní profil uchazeče podle pracovní pozice, na kterou má být zařazen. Znalost těchto požadavků je důležitá zvláště pro absolventy škol a učilišť, kteří vstupují do pracovního procesu poprvé. V průběhu přijímacího řízení bude zaměstnavatele zajímat:

 • co je absolvent schopen se dále naučit, zda bude ochoten dále se vzdělávat,

 • s jakým nasazením bude ochoten pracovat,

 • co hodlá svému profesionálnímu růstu v počátcích obětovat.

Všichni uchazeči o zaměstnání by pak měli znát, jaké vlastnosti zaměstnavatelé u svých zaměstnanců nejvíce upřednostňují. Jsou to zejména:

 • smysl pro kvalitní práci,

 • hospodárnost a služba klientům,

 • osvojení si odborného základu a ochota učit se,

 • loajalita (oddanost, věrnost) k firmě,

 • porozumění pracovním instrukcím,

 • iniciativnost, flexibilnost (přizpůsobivost),

 • schopnost týmové práce a rozhodování,

 • schopnost interpersonální (mezilidské) komunikace.

Klíčové kompetence

Vzhledem k proměnlivosti trhu práce není možné zpracovat prognózy vývoje potřebné kvalifikace pracovních sil v takové míře, aby byly schopny přesně vyjádřit požadavky na obsah kvalifikací. Z tohoto důvodu vzrůstá význam tzv. klíčových kompetencí, které požadavky na obsah kvalifikací zobecňují a zároveň představují nutnou výzbroj zaměstnance pro existenci ve stále složitějším světě práce. Zvláště pro středoškoláky a vysokoškoláky mají zásadní význam. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • Komunikativnost – dovednost diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat a připravovat písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné materiály, včetně vlastní interpretace.

 • Znalost cizích jazyků.

 • Rozvoj schopnosti učit se – schopnost sebepoznávání a zjišťování vlastních schopností, navrhování cílů směřujících k vlastnímu rozvoji, vyhledávání zpětné vazby, zvyšování efektivity učení a zdokonalování vlastní výkonnosti.

 • Schopnost práce v týmu – schopnost chápat význam podílu jedince na určování společných cílů, na rozdělování odpovědnosti při týmové práci, při volbě pracovních metod, při sledování pokroku při práci na splnění společného úkolu.

 • Řešení problémů – umět analyzovat různě složité problémy, identifikovat jejich podstatu, hledat přístup k jejich řešení, umět plánovat, realizovat a hodnotit efektivitu řešení.

 • Numerické aplikace – umět používat aritmetické a základní statistické techniky při řešení konkrétních praktických situací.

 • Informační technologie – umět vyhledávat, vybírat, zpracovávat a ukládat textové, grafické i numerické informace za účelem jejich dalšího využívání.

Několik dobře míněných rad absolventům škol

V souvislosti s požadavky zaměstnavatelů vůči zaměstnancům je vhodné ještě uvést několik dobře míněných rad absolventům škol a učilišť, které jim mohou usnadnit začátek profesní kariéry:

 • S hledáním zaměstnání neotálejte, buďte aktivní. O volných pracovních místech se informujte již v posledním ročníku studia, a to i v případě, že uvažujete o dalším studiu, protože přijetí na vyšší typ školy nemáte jisté. Kontakt, který se zaměstnavatelem navážete, vám v případě nepřijetí na školu může být užitečný. Připravte si stručné reference, které můžete zaměstnavatelům předat pro případ pozdějšího výskytu volného místa.

 • Nástupem do zaměstnání začíná nový úsek vašeho života a je nezbytné přizpůsobit mu vlastní životní styl. To, co vám možná bylo trochu tolerováno ve škole, např. občasný pozdní příchod na vyučování, nemusí váš zaměstnavatel akceptovat.

 • Na mistry světa nejsou nikde zvědaví. Je sice pravda, že škola vás vybavila nejmodernějšími poznatky, ale pro uplatnění v praxi je mnohdy důležitější zkušenost, a tu mají starší spolupracovníci.

 • Požádat o pomoc není u začínajícího pracovníka ponižující. Nikdo od vás nebude očekávat dokonalost, spíše snahu něco se naučit.

 • Na novém pracovišti si ponechte čas na “rozkoukání”. Vstup do zaměstnání je nejen zkouškou odborné způsobilosti, ale i osobních vlastností. Je vhodné pozorovat chování spolupracovníků a pochopit, co je pokládáno za správné při plnění pracovních povinností i ve vzájemných vztazích. Vybudovat si dobrou pozici v kolektivu je možné jedině postupně, s trvalejším efektem.

 • Všechny dovednosti nejsou vidět hned. Chce-li mít nováček v zaměstnání úspěch, měl by projevovat aktivitu a zájem o svou práci. Jen tak ostatní poznají jaké má schopnosti, co umí, jak je schopen pracovat a jak bude pro zaměstnávající organizaci důležitý.

 • Důležité je být pozitivní. Přátelské a vstřícné chování vyvolává pozitivní odezvu a odzbrojuje potenciální nepřátele. S pozitivními postoji se lze snadněji zařadit do pracovního týmu.