Obecné celosvětové trendy vývoje trhu práce

 • nahrazování množství lidí kvalitou,
 • zvyšující se potřeba přizpůsobivosti na měnící se práci a z toho plynoucí potřeba schopnosti a chuti k celoživotnímu vzdělávání,
 • stále vyšší stupeň automatizace ve všech oblastech práce,
 • pokles podílu rutinních stereotypních činností a naopak nárůst podílů řešení různých problémových situací,
 • postupné propojování činností, uplatňování komplexního přístupu k řízení, zejména díky narůstající komplexnosti informačních systémů,
 • nárůst podílu mezilidské komunikace v pracovních činnostech,
 • nárůst významu i podílu cizojazyčné komunikace,
 • nárůst významu i podílu týmové práce,
 • nárůst významu i podílu práce s informacemi a s tím související využívání výpočetní techniky,
 • nárůst podílu řídicích, obchodních, plánovacích a kontrolních činností na úkor činností výrobních,
 • uplatňování moderních vědeckých metod v řízení (logistika, matematické metody),
 • nárůst významu ekologické stránky výrobních i nevýrobních činností.