Pracovní podmínky mladistvých, těhotných žen a matek

Mladiství

Zaměstnavatel smí dávat mladistvé jen takovou práci, která odpovídá jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a při kterých nejsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu či ohrožení zdrav. Přitom existují práce, které jsou mladistvým vysloveně zakázány (např. práce při těžbě nerostů, při ražení tunelů apod.).

Mladiství nesmí být zaměstnáváni prací přesčas nebo v noci.

Při uzavírání pracovní smlouvy s mladistvými, mají tito mladiství právo na účast svého zákonného zástupce. Dává-li zaměstnavatel mladistvému zaměstnanci výpověď, musí to dát na vědomí jeho zákonnému zástupci a dává-li výpověď mladistvý zaměstnanec, je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření jeho zákonného zástupce.

Těhotné ženy a matky

Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána, nebo by podle lékařského posudku mohla její těhotenství ohrozit, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako při dosavadní práci.Je-li tento výdělek bez jejího zavinění nižší, má nárok na tzv. vyrovnávací příspěvek. Totéž platí pro ženy do devátého měsíce po porodu a pro ženy, které kojí.

Požádá-li žena pečující o dítě mladší 15 let o zkrácení nebo úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, povinen jí vyhovět. Kojící žena má také nárok na přestávky (placené) pro kojení.

Těhotná žena, žena pečující o dítě mladší 8 let a osamělá žena pečujíc o dítě do 15 let nesmí být bez svého souhlasu přeložena na jiné pracoviště nebo posílána na pracovní cestu mimo obec. Těhotná žena nebo žena pečující o dítě do 1 roku, nesmí být zaměstnávána prací přesčas.

Zaměstnavatel nesmí dát těhotné ženě výpověď pokud se nedopustila zvlášť hrubého porušení pracovní kázně nebo pokud nebyla odsouzena za úmyslný trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody delšímu než 1 rok, nebo pokud nebyla zcela zrušena část podniku, kde žena pracovala.