Studium v nástavbových oborech pro absolventy učebních oborů

Studium je dvouleté a rozšiřuje kvalifikaci vyučených na maturitní úroveň. Je realizováno jak jako denní studium tak jako studium při zaměstnání. Informace o vzdělávací nabídce lze získat v různých publikacích o středních školách, které lze koupit v knihkupectvích, zejména v publikaci “Kam na školu, kam do učení” vydanou Národním ústavem odborného vzdělávání. ” Nejpoužívanější český internetový vyhledávač Seznam.cz má vzdělávací nabídku zahrnutou v sekci Vzdělání, která má mj. podsekci Střední školy. Zde je možné nalézt i nástavbové obory pro absolventy učebních oborů. Na internetové stránce Ústavu pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz je umístěn odkaz registr škol, kde je rovněž možné vyhledávat obory vzdělání a školy, které je vyučují. Některé další informace o jednotlivých školách pak poskytuje odkaz program SET. Zde jsou školy hodnoceny podle různých kritérií.

Studium na vyšších odborných školách

Studium na vyšších odborných školách trvá většinou 2 – 3 roky a připravuje pro náročnější odborné činnosti než studium na školách středních. Toto studium bývá většinou realizováno při středních odborných školách a obsahově zpravidla navazuje na studijní obory těchto středních škol. Zatímco vysokoškolské studium je zaměřené hlavně na získání hlubokých teoretických znalostí, studium na vyšší odborné škole spíš na přímo v praxi upotřebitelné znalosti a dovednosti. Informace o vzdělávací nabídce lze získat v různých publikacích o středních školách, které lze koupit v knihkupectvích, zejména v publikaci “Kam na školu, kam do učení” vydanou Národním ústavem odborného vzdělávání. ” Nejpoužívanější český internetový vyhledávač Seznam.cz má vzdělávací nabídku zahrnutou v sekci Vzdělávání, která má mj. podsekci Vyšší odborné školy. Zde je možné nalézt internetové stránky mnoha vyšších odborných škol. Na internetové stránce Ústavu pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz je umístěn odkaz registr škol, kde je rovněž možné vyhledávat obory vzdělání a školy, které je vyučují.

Studium na vysokých školách

Studium na vysoké škole je většinou realizováno buď jako bakalářské (zpravidla 3 roky) nebo jako magisterské (zpravidla 4 – 5 let). Bakalářské studium je prvním stupněm vysokoškolského studia a je tedy zaměřeno spíš na teoretické znalosti a dovednosti, které tvoří přípravný základ pro pozdější speciální odborné znalosti a dovednosti závěru magisterského studia. Absolventi magisterského studia na technicky zaměřených fakultách získávají zpravidla titul inženýr, ne lékařských fakultách doktor medicíny, na ostatních zpravidla titul magister, na který mohou navázat studiem zakončeným získáním doktorátu. Informace o vzdělávací nabídce lze získat v publikacích o vysokých školách, které lze koupit v knihkupectvích. Informační brožury o výuce na jednotlivých fakultách lze zpravidla zakoupit na studijních odděleních. Na fakultách často fungují i poradenská střediska nabízející tyto informace. Na úřadech práce je provozován program “BKOV” poskytující informace o příslušných fakultách a na nich vyučovaných studijních programech. Nejpoužívanější český internetový vyhledávač Seznam.cz má vzdělávací nabídku zahrnutou v sekci Vzdělání, která má mj. podsekci Vysoké školy. Zde uvedené vysoké školy představují obvykle další podsekce, které se dále člení na jednotlivé fakulty. Na internetové stránce Ústavu pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz je umístěn odkaz nazvaný Vysoké školy a PŘO, kde lze nalézt informace o jednotlivých vysokých školách a jejich fakultách a vstoupit odtud do jejich webových stránek. O možnostech studia na vysokých školách v zahraničí lze získat informace např. v Domě zahraničních styků MŠMT v Praze nebo v Akademickém informačním centru v Brně. Tyto informace poskytují i některá velvyslanectví nebo regionální oddělení British council nebo Fulbright comission.