Úrazy, škody, odpovědnost za škodu

Pracovní úrazy

Utrpěl-li zaměstnanec úraz nebo poškození zdraví při plnění pracovních úkolů, je zaměstnavatel povinen nahradit mu vzniklou škodu. Výše této náhrady se určuje podle zvláštních předpisů a je do ní zahrnuto bolestné, ztráta výdělku, ztráta společenského uplatnění, náklady na léčení, případné věcné škody apod.

Zaměstnavatel se ovšem zprostí této odpovědnosti, pokud prokáže, že si zaměstnanec úraz nebo poškození zdraví přivodil porušením bezpečnostních nebo jiných předpisů, v opilosti nebo pod vlivem drog či jiných návykových látek. Zčásti se také zaměstnavatel této odpovědnosti může zprostit, pokud prokáže, že zaměstnanec sice žádné předpisy neporušil ani nebyl opilý či pod vlivem drog, ale jednal nebo choval se lehkomyslně či neobvykle a musel si při tom být vědom, že si úraz nebo poškození zdraví může přivodit. Také je třeba vědět, že pracovním úrazem není úraz na cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání.

Škody zaviněné zaměstnancem

Zaměstnanec odpovídá svému zaměstnavateli za škodu, kterou sám způsobil tím, že v zaměstnání vlastní vinou porušil své povinnosti. Jednalo-li se o škodu způsobenou nedbalostí nemůže být však na zaměstnanci jako náhrada škody vymáhána částka maximálně ve výši čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Pokud však byl zaměstnanec pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek nebo jednalo-li se o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat náhradu v plné výši škody.

Pokud se jedná o škodu, kterou sice zaměstnanec sám nezpůsobil, ale věděl o jejím nebezpečí a mohl jí zabránit, byť jenom tím, že by na toto nebezpečí upozornil, může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, aby na náhradu škody částečně přispěl – maximálně do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Jiné je to v případě, když zaměstnanec podepíše tzv. dohodu o hmotné zodpovědnosti. Podepsání této dohody bývá od zaměstnanců požadováno, pokud jsou jim svěřené určité hodnoty jako např. větší peněžní hotovost, skladovaný materiál či jiné zboží, cenné papíry apod. Touto dohodou zaměstnanec přebírá za svěřené hodnoty plnou odpovědnost a pokud se něco ztratí nebo vznikne finanční schodek, musí jej zaměstnanec uhradit v plné výši – pokud neprokáže, že ke ztrátě či schodku došlo bez jeho zavinění.

Obdobně zaměstnanec zodpovídá za ztrátu nástrojů, pracovních prostředků a obdobných předmětů, pokud mu je zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.