Zánik pracovního poměru, výpověď

Pracovní poměr může zaniknout několika způsoby:

Zrušením ve zkušební době. Jak je uvedeno v kapitole o vzniku pracovního poměru, může být v pracovní smlouvě zakotvena tzv. zkušební doba, která může trvat maximálně tři měsíce a během níž mohou jak zaměstnanec tak zaměstnavatel od pracovní smlouvy okamžitě odstoupit i bez udání důvodu, čímž pracovní poměr končí.

Uplynutím sjednané doby pracovního poměru, byl-li sjednán na dobu určitou.

Okamžitým zrušením v případě, že zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší pracovní kázeň nebo je nepodmínečně odsouzen za úmyslný trestní čin.

Výpovědí. Výpověď může dát jak zaměstnanec tak zaměstnavatel a to písemně. Pracovní poměr skončí po uplynutí tzv. výpovědní doby, která trvá dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Znamená to, že je-li výpověď doručena např. 10.března., pracovní poměr končí 31.května. Pozor – podáte-li výpověď a pak se ji rozhodnete odvolat, zaměstnavatel už ji zpět vzít nemusí.

Zaměstnanec nemusí u výpovědi udávat žádný důvod. Zaměstnavatel zaměstnanci bez udání důvodů výpověď dát nemůže, ani mu ji nemůže dát z jakéhokoliv důvodu. Důvody, z nichž zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, přesně vymezuje zákoník práce. Jedná se o:

  • zrušení nebo přemístění organizace nebo její části,
  • nadbytečnost zaměstnance vzhledem k celkovému snižování stavu zaměstnanců, ke změnám úkolů organizace, k organizačním změnám, ke změnám technického vybavení,
  • nesplnění předepsaných předpokladů pro výkon příslušné práce (např. složení předepsané zkoušky, nebo předložení předepsaného lékařského osvědčení),
  • neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování pracovní kázně, ale pouze tehdy, jestli zaměstnanec byl zaměstnavatelem písemně vyzván k nápravě a neučinil tak

Proti podání výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou zákonem chráněni zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, kteří jsou na vojně, těhotné ženy a ženy na mateřské dovolené.

Vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud jak zaměstnanci tak zaměstnavateli vyhovuje určitý termín ukončení pracovního poměru a uzavřou o tom písemnou dohodu, končí pracovní poměr tímto dnem. Tento způsob se nejčastěji užívá tehdy, když zaměstnanec má jiného výhodného zaměstnání, kde ale požadují, aby nastoupil dříve než uplyne výpovědní doba. Je na to ale samozřejmě nutný souhlas zaměstnavatele.